سازه های فضاکار

سازه های فضاکار

سازه های فضاکار

سازه فضاکار ساختاری است که از اعضای متشکل از مثلث های متصل تشکیل شده است به طوری که مجموعه کلی به عنوان یک شیء واحد رفتار می کند. خرپاها بیشتر در پل ها ، سقف ها و برج ها استفاده می شوند. خرپا از شبکه ای از مثلث ها تشکیل شده است که به هم متصل شده اند تا توزیع یکنواخت وزن و مدیریت تنش و فشار متغیر بدون خم شدن یا برش را امکان پذیر کند. مثلث از نظر هندسی پایدارتر از شکل چهار (یا بیشتر) ضلعی است زیرا اتصالات گوشه در مقابل نیروی برشی پایدارترند.