توسعه انبار

Aliquam quis met vehicula et non dolor
توضیحات پروژه

برنامه توسعه انبار برای شرکت روان کننده های فوکس ایران و بررسی نحوه سازگاری سازه جدید در شهرک صنعتی اشتهارد به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع با تیرها و ستون های سازه موجود.

توضیحات

برنامه توسعه انبار برای شرکت روان کننده های فوکس ایران و بررسی نحوه سازگاری سازه جدید در شهرک صنعتی اشتهارد به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع با تیرها و ستون های سازه موجود.

کاربر
شرکت روان کننده ها فولکس ایران
تاریخ
June 9, 2015
محل
شهرک صنعتی اشتهارد
دسته بندی
ساخت و ساز