فوندانسیون

توضیحات پروژه

فونداسیون ۳۰ مخزن گاز ۱۰۰ تن و مخزن آب در ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب

توضیحات

فونداسیون ۳۰ مخزن گاز ۱۰۰ تن و مخزن آب در ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب

کاربر
- - -
تاریخ
June 12, 2015
محل
- - -
دسته بندی
ساخت و ساز