نقشه برداری

نقشه برداری

نقشه برداری

نقشه برداری یا نقشه برداری زمین ، تکنیک ، حرفه ، هنر و علم تعیین موقعیت های زمینی یا سه بعدی نقاط و فواصل و زوایای بین آنها است. این نقاط معمولاً در سطح زمین قرار دارند و اغلب برای تعیین نقشه ها و مرزهای مالکیت ، مکان ها ، مانند موقعیت های طراحی شده اجزای سازه ای برای ساخت و ساز یا موقعیت سطح ویژگی های زیرسطحی یا اهداف دیگر مانند پروژه های دولتی یا حقوق مدنی ، مانند فروش اموال استفاده می شوند.

Leave a Comment

Your email address will not be published.